Polityka prywatności

Główna / Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna Krajowej Izby Kominiarzy-Stowarzyszenie

Niniejsza informacja wymagana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Administrator:KRAJOWA IZBA KOMINIARZY-STOWARZYSZENIE, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa (działająca jako stowarzyszenie, zarejestrowana pod nr KRS: 0000602882, REGON: 363771963, NIP: 5272760609 akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Z Administratorem można się skontaktować pod wyżej wskazanym adresem, lub pisząc na adres e-mail odo@izbakominiarz.pl.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Okres przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa do celów skarbowych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń w zakresie obowiązków łączących się z członkostwem w stowarzyszeniu, jednak nie dłużej niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustało członkostwo w rozumieniu Statutu Stowarzyszenia.

Uprawnienia podmiotu danych:

Członek Stowarzyszenia posiada prawo:

  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.