0%

Posts Tagged
‘czyste powietrze’

Główna / czyste powietrze

Stolica podpisała z Krajową Izbą Kominiarzy porozumienie o współpracy przy inwentaryzacji bezklasowych pieców i kotłów grzewczych. Kominiarze rozpoczną wizyty w domach warszawiaków już w marcu. Podczas przeglądów będą zachęcać do korzystania z miejskich dotacji do wymiany „kopciuchów”.

W Warszawie jednym ze źródeł zanieczyszczenia są przestarzałe piece i kotły grzewcze. Krajowa Izba Kominiarzy przeprowadzi inwentaryzację źródeł ciepła w lokalach w budynkach, które nie są podłączone do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej na terenie stolicy.

Podczas wizyt kominiarze przypomną mieszkańcom o warszawskim programie dotacji, który pozwala na pokrycie do 100% kosztów wymiany źródła ogrzewania do końca tego roku. Przy okazji, kominiarze będą też podkreślać, jak ważna jest bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych i wentylacyjnych. Regularne przeglądy, w tym przede wszystkim czyszczenie przewodów kominowych, pozwalają na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki inwentaryzacji Warszawa uzupełni swoją mapę lokali ogrzewanych przestarzałymi piecami i kotłami grzewczymi.

Wymień kopciucha z miejską dotacją

Na walkę ze smogiem stolica przeznaczyła rekordową sumę – 300 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są m.in. dotacje na likwidację starych pieców. Mieszkańcy mają okazję do końca 2022 roku skorzystać z miejskiego dofinansowania na wymianę źródła ciepła i instalacji grzewczej.

Miasto oferuje do 100% dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację złożymy do końca 2020 r. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90% kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70%. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni.

System dotacji ma zmobilizować mieszkańców do jak najszybszego pozbycia się pieców, które przyczyniają się do złej jakości powietrza. Mieszkańcy mają do wyboru kilka ekologicznych możliwości: podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, instalację pieca gazowego, pompy ciepła lub pieca elektrycznego.

Dofinansowanie od miasta może sięgać nawet 200 tys. zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych i nawet 95 tys. zł dla indywidualnego mieszkańca. Tak wysokie dotacje trafią do osób, które oprócz wymiany pieca zdecydują się dodatkowo na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii połączonych z nowym źródłem ogrzewania.

Decydujący jest termin złożenia wniosku, bo samą inwestycję można zrealizować już w roku kolejnym. Składając wniosek już w tym roku można oszczędzić pieniądze, a co jeszcze ważniejsze – zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Dokumenty można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Wnioski przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). Szczegóły dostępne na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Warszawa odchodzi od węgla

Zgodnie „uchwałą antysmogową” w 2023 roku w życie wchodzi zakaz używania bezklasowych pieców i kotłów na terenie Mazowsza. Z kolei pod koniec 2023 roku w Warszawie wprowadzony zostanie zakaz palenia węglem i drewnem w indywidualnych źródłach grzewczych (tym drugim przypadku, w dniach prognozowanych przekroczeń norm jakości powietrza).

Źródło: um.warszawa.pl

Foto: Ewelina Lach

W dniu 26 lutego 2020r w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się III Kongres Czystego Powietrza zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Elżbieta Lanc członek zarządu woj. Mazowieckiego podpisali deklarację o zakazie spalania węgla w paleniskach domowych w Warszawie od. 2024r  Podczas Kongresu odbyła się sesja plenarna z udziałem specjalistów krajowych min. Piotra Woźnego prezes NFOŚIGW, Adriana Furgalskiego  prezes TOR, zagranicznych, samorządowców, posłów i przedstawicieli organizacji społecznych.

Równolegle odbywały się III sesje  I sesja – Inwentaryzacja, Informacja II sesja – Wspieranie działań III sesja – Mobilność, Zieleń Podczas II sesji swoją prezentację przedstawił  Mirosław Antos.

W Kongresie wzięła udział liczna grupa kominiarzy z KIK i KKP, którzy na swoich stoiskach podczas licznych rozmów z urzędnikami samorządowymi z całego województwa Mazowieckiego, specjalistami i samorządowcami mogli przedstawić swoje stanowisko i rolę kominiarza w walce ze SMOGIEM. Kongres był bardzo ciekawy i świetnie zorganizowany. Liczny udział kominiarzy w tym wydarzeniu wywarł ogromny pozytywny oddźwięk wśród wszystkich uczestników. Już teraz skutkuje licznymi zaproszeniami do współpracy z wielu gmin Mazowsza. Nasz liczny udział w Kongresie i możliwość przedstawienia prezentacji jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu wizerunku kominiarstwa jako specjalistów i partnerów. 

Foto: KIK O/Warszawa

Gdański Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, którego przedstawicie uczestniczyli aktywnie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, sformułował i wystosował swoje uwagi oraz wnioski wraz z ich uzasadnieniem, kierując je do autorów projektu.

Oto treść korespondencji o której mowa powyżej:

Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie Zawodowe, działając zgodnie z komunikatem Zarządu Województwa Pomorskiego o konsultacjach w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Tzw. „Uchwały Antysmogowej Dla Województwa Pomorskiego”), przedstawia swoje stanowisko co do przywołanego projektu:

Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy wyraża zdziwienie co do restrykcyjnych postanowień projektu uchwały antysmogowej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż założenia projektu pozostają znacznie bardziej rygorystyczne niż te zawarte w uchwale antysmogowej dla woj. Śląskiego, gdzie stopień zanieczyszczenia powietrza i szkodliwość niskiej emisji oraz obecność smogu, znacząco przewyższa sytuację w woj. Pomorskim. Jako grupa zawodowa, dla której obok bezpieczeństwa użytkowników systemów grzewczo-kominowych, ochrona środowiska jest priorytetem, wyrażamy zadowolenie z podjęcia prac nad uchwałą mającą na celu ochronę jakości powietrza w regionie, jednak uważamy, iż konieczne jest wprowadzanie zmian, zgodnie z poniższymi uwagami: 


1. Niespójność założeń zawartych w projekcie uchwały z postanowieniami Stanowiska nr 1 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW.

Uzasadnienie: Zgodnie z
poparciem Konwentu Marszałków Województw RP, w pierwszej kolejności należałoby
oczekiwać wdrożenia systemu centralnej inwentaryzacji źródeł ciepła,
stworzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii –

projekt ZONE, aby na podstawie zebranych informacji umożliwić monitorowanie
wdrażania Programów Ochrony Powietrza, a także w sposób racjonalny określić
wymagania dotyczące ograniczenia stosowania źródeł ciepła niespełniających
kryteriów emisyjności. 

Wniosek: Konieczne wdrożenie projektu
ZONE.  

2. Brak wykorzystania zasobów ludzkich i potencjału służb kominiarskich jako czynnika wpływającego bezpośrednio na redukcję niskiej emisji oraz powstawania smogu.

Uzasadnienie: Wprowadzenie obowiązkowych czyszczeń przewodów kominowych przez wykwalifikowane służby kominiarskie w budynkach jednorodzinnych jest najprostszym i najszybszym sposobem obniżenia niskiej emisji. Cykliczna konserwacja przewodów kominowych powoduje usuwanie sadzy bezpośrednio z przewodów kominowych, nie dopuszczając tym samym ich emisji do atmosfery. Uczestnictwo służb kominiarskich w procesie walki ze smogiem winno stać się fundamentalnym założeniem w projekcie rzeczonej uchwały. Wizyty kominiarskie pozwolą także na bezpośredni dozór fachowców nad stanem technicznym układów grzewczo-kominowych, a także zapewnią przekaz wiedzy i uwag dotyczących stosowanego opału.

Obowiązek kontroli
kominiarskiej może także dostarczyć wiedzę na temat wypełniania zapisów i
realizacji założeń dla beneficjentów programów dofinansowujących modernizacje
źródeł ciepła z funduszy samorządowych, rządowych oraz unijnych.

Wniosek: Uwzględnić gotowość do
współpracy środowiska pomorskich kominiarzy poprzez wprowadzenie obowiązku
okresowych czyszczeń przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych, wzorem
obowiązku dla budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej i pozostałych
obiektów budowlanych.

3. Nieprzystosowanie budynków wielorodzinnych do zmiany sposobu ogrzewania poprzez modernizację źródeł ciepła.

Uzasadnienie: Wymuszenie zmiany sposobu ogrzewania na zasilanie gazem ziemnym w budynkach, gdzie dotychczas stosuje się ogrzewanie na opał stały, może okazać się niemożliwe do zrealizowania z uwagi na możliwości techniczne budynków pod względem ilości przewodów kominowych. Znaczna część budynków, z uwagi na założenia projektowe nie posiada odpowiedniej ilości kanałów kominowych, w pomieszczeniach gdzie przewiduje się możliwość montażu gazowych urządzeń grzewczych. Taka sytuacja znacznie skomplikuje szanse zapewnienia ogrzewania w obiekcie, zgodnie z założeniami projektu uchwały.

Wniosek: Uwzględnić możliwość stosowania źródeł ciepła zasilanych biomasą. Prawidłowo wykonana modernizacja, właściwa eksploatacja oraz fachowy dozór techniczny zapewni wymogi zapisów Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. (Zwane w dalszej części Ekoprojektem).

4.  Zbyt radykalny zapis o likwidacji kominków oraz pieców kaflowych.

Uzasadnienie: Brak jednoznacznych regulacji prawnych zarówno utworzonych w Polsce oraz Unii Europejskiej, w tym także Ekoprojektu dotyczących ograniczeń  emisji spalin.
W połączeniu z doświadczeniem środowiska kominiarskiego i zdunów, pozwala założyć, iż z uwagi na sposób użytkowania, proces spalania i budowę wspomnianych urządzeń grzewczych, nie stanowią one problemu dotyczącego zjawiska smogu. Sporą zaletą pieców i kominków jest dywersyfikacja źródeł ciepła i alternatywne zapewnienie odpowiedniej temperatury w okresach przejściowych lub awarii podstawowych źródeł ciepła. Warto więc czerpać z dobrych wzorców, jakie ustalają kraje Europy zachodniej, dla których czyste powietrze stanowi priorytet. 

Wniosek: Nie obejmować zakazem wyłączenia z użytkowania pieców kaflowych oraz kominków zasilanych biomasą, niebędących podstawowym źródłem ogrzewania mieszkania lub budynku.

5. Nieracjonalne i nieekonomiczne wymuszenie wyłączenia z użytkowania źródeł ciepła 5 klasy oraz Ecodesign.

Uzasadnienie: Wymóg likwidacji urządzeń 5 klasy oraz Ecodesing, czyli urządzeń grzewczych zaprojektowanych i wyprodukowanych jako odpowiedź do walki z niską emisją oraz smogiem wydaje się posunięciem zbyt radykalnym. Stoi on w sprzeczności w odniesieniu do Ekoprojektu. Założenia przywołanego rozporządzenia, uwzględniają tego typu urządzenia grzewcze jako spełniające kryteria emisji spalin i przyjazne dla środowiska. Wymóg ich likwidacji poddaje także pod wątpliwość sens programów dofinansowujących tego typu urządzenia grzewcze.

Wniosek: Wyłączyć
z obowiązku likwidacji urządzenia grzewcze 5 klasy i Ecodesign.

6.  Zwiększenie ubóstwa energetycznego po wprowadzeniu projektu uchwały.

Uzasadnienie: Wiele programów dofinansowujących modernizację źródeł ciepła jest odpowiedzią jedynie na przestrzeń inwestycyjną i modernizacyjną źródeł ciepła, nie uwzględnia jednak pomocy w sferze eksploatacyjnej. Wymiana źródeł ciepła zgodnie z założeniami projektu narzuci na użytkowników wyższe koszty utrzymania i użytkowania ogrzewania, co spowoduje niekontrolowane i bezprawne stosowanie urządzeń zastępczych. Taka sytuacja może spowodować powstanie szarej strefy handlu niebezpiecznymi urządzeniami grzewczymi oraz stosowanie wątpliwych paliw.

Wniosek: Uwzględnić
w projekcie uchwały także mniej radykalne środki walki ze smogiem jak na
przykład kampanie uświadamiające dotyczące sposobów użytkowania urządzeń
grzewczych, propagowanie współprądowego sposobu palenia –

tzw. palenie od góry, włączenie do programów walki ze smogiem służb
kominiarskich.

7. Wymuszanie likwidacji sprawnych i prawidłowo użytkowanych urządzeń grzewczych jako ograniczanie sposobów i źródeł ogrzewania.

Uzasadnienie: Eliminacja źródeł ciepła zasilanych biomasą w obliczu zmniejszenia konkurencyjności na rynku opału, stanowi zagrożenie wzrostu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego. Stanowi także nieuzasadnione  działania w obliczu strategii Unii Europejskiej o wyłączeniu do 2050 roku paliw kopalnych jako opału stosowanego w ogrzewnictwie. Wymuszenie wycofania biomasy spowoduje zanikanie środowisk zawodowych związanych z tego typu ogrzewnictwem, narażając użytkowników na brak wykwalifikowanego wsparcia technicznego i doprowadzi do użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych stanowiących realne zagrożenia dla mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na dobre wzorce stosowane w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie użytkowanie ekologicznych urządzeń na opał stały jest przyjaznym dla środowiska oraz użytkowników sposobem alternatywnego źródła ciepła będącego jednocześnie sposobem dywersyfikacji w sferze bezpieczeństwa energetycznego.

Wniosek: uwzględnić jak powyżej.  

Z wyrazami szacunku,

Prezes Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarzy

Daniel Pieścikowski

W tym miejscu Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa podziękowanie przyjacielowi czystego oddychania, koledze Krzysztofowi Woźniakowi za wsparcie merytoryczne w trakcie trwania konsultacji, Prezesowi Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy kol. Marcinowi Ziombskiemu za aktywny udział w trakcie trwania konsultacji a także pomoc w sformułowaniu pisma, Wiceprezesowi kol. Piotrowi Pacynie za wsparcie przy formułowaniu korespondencji, Prezesowi Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego kol. Rafałowi Dydakowi za przekazane doświadczenie i cenne informacje mające wydatny wpływ na formę sformułowanych uwag i wniosków, Prezesowi Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy kol. Wiesławowi Zabawie za udostępnione materiały promocyjne, kolegom Janowi Frącowi, oraz Januszowi Cupiał z Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich za udział w zebraniach i wspólne ustalenie strategii działania oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych.

Szczególne podziękowania dla kol. Damiana Cupiała za ogromne zaangażowanie w sferze merytorycznej oraz dyspozycyjność podczas spotkań, a także istotny wkład w analizę założeń projektu uchwały i aktywny udział w formułowaniu uwag i wniosków.

Daniel Pieścikowski.     

W dniach 12.11.2019 oraz 14.11.2019, kolejno w Gdańsku oraz Słupsku odbyły się konsultacje społeczne dla projektu Uchwały Antysmogowej dla woj. Pomorskiego oraz Miasta Sopot.
Wśród licznie przybyłych na spotkania znalazła się reprezentacja środowiska pomorskich kominiarzy. Na spotkaniu w Gdańsku obecni byli Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Wiceprezes Damian Cupiał a także Sekretarz Zarządu Oddziału Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Janusz Cupiał. W Słupskim spotkaniu uczestniczyli dwaj ostatni oraz Członek Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Dawid Schmidtke, oraz miejscowy kominiarz niezrzeszony kol. Eugeniusz Luhm.
Oba dotychczasowe spotkania miały podobny przebieg. W pierwszej kolejności zostały przedstawione założenia projektu uchwały, które przedstawiła Anna Skwarska – Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej  Departamentu Środowiska i Rolnictwa. O działającej już Uchwale Antysmogowej województwa Małopolskiego opowiedział Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Tomasz Pietrusiak. Możliwości uzyskania dofinansowań oraz kredytów z dedykowanych funduszy zaprezentował Piotr Kumpiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Najdłuższą częścią, wbrew założeniom organizatorów, była dyskusja, która bardzo merytorycznie przedstawiła  ocenę projektu przez zainteresowane środowiska, generując dużą ilość wątpliwości i uwag dotyczących przedmiotu dyskusji.

Wśród wypowiadających się mieszkańców, przedstawicieli producentów kotłów, opału oraz wielu środowisk i organizacji społecznych głos zabrał także Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski.
Reprezentując środowisko kominiarzy rozpoczął on od wyrażenia ubolewania, iż tak mało w kontekście walki o czyste powietrze mówi się o kominiarzach. Uzasadniając swoją wypowiedź faktem, że to praca kominiarzy jest najprostszym i najtańszym sposobem walki ze smogiem, bowiem usuwanie sadzy z kominów pozwala na mniejszą ich emisję do atmosfery. Pod wątpliwość poddał możliwości techniczne budynków, które w przypadku wejścia uchwały w życie na proponowanych zasadach powinny umożliwić przeniesienie urządzeń grzewczych z pokoi do kuchni czy łazienek. Czerpiąc z wiedzy w odniesieniu do budynków miało to być bardzo problematyczne. Prezes Pieścikowski podjął także problematykę ubóstwa energetycznego, któremu w przestrzeni inwestycyjno – modernizacyjnej zaradzić mają fundusze celowe, jednak bez odpowiedzi pozostaje problem sfery eksploatacyjnej, narażając tym samym użytkowników na wyższe koszty ogrzewania. Kolejnym problemem z punktu widzenia kominiarzy jest merytoryczny błąd w odniesieniu do kryteriów Ekoprojektu, który to wyraźnie odnosi się do kotłów nie zaś jak przewiduje projekt Uchwały dla pieców i kominków. Zwrócono także uwagę iż ta nieścisłość zapewne wynika z faktu iż emisja spalin dla pieców jest znacznie korzystniejsza choćby z powodu odmiennej budowy i przebiegu procesu spalania a także odprowadzania spalin poprzez kanały cyrkulacyjne. Ostatnią kwestią poddaną pod wątpliwość pozostawała sprawa tworzenia dokumentacji dla oceny emisji spalin z istniejących pieców. Ze stanowiska kominiarzy wynika, iż projekt uchwały nie precyzuje kto i w jaki sposób miałby tworzyć ową dokumentację, co znacznie skomplikuje dopuszczenie do użytkowania tychże urządzeń grzewczych.

Podczas zebrania w Słupsku utrzymane zostały uwagi z poprzedniego spotkania, zaś stanowisko autorów projektu uchwały znacząco zostało zmodyfikowane, co pozwala mieć nadzieję na bardziej innowacyjne zapisy tejże uchwały.
Przed nami kolejne spotkanie w Kościerzynie, na którym obecność zapowiedzieli Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Mateusz Grzenkowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku Antoni Goyka oraz Wiceprezes Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Frąc.
Daniel Pieścikowski

Szersza informacja na oficjalnym portalu miasta Gdańska tutaj

W dniu 05.112019 roku połączone siły Krajowej Izby Kominiarzy oraz Korporacji Kominiarzy Polskich uczestniczyły w wydarzeniu pod nazwą Czas na czyste powietrze. Konferencja miała na celu przedstawienie działań samorządu wojewódzkiego na rzecz poprawy powietrza w województwie pomorskim, metody walki ze smogiem Urzędu Miasta Słupska, sposobu monitoringu jakości powietrza w woj. pomorskim, działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zagadnień szkodliwości smogu na organizm ludzki. W słupskiej Akademii Pomorskiej przy udziale Prezydent Miasta Słupska pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej, Dyrektorów Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Słupsk oraz Dyrekcji Zarządu Budynków Komunalnych w Słupsku. Odbyły się prelekcje eksperckie które przedstawili między innymi,  Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego pani Agnieszka Kapała – Sokalska, Patrycja Andziak – Tereszczuk z Głownego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Zastępca Ordynatora Oddziału Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku Dr. Iwona Maresta, Inspektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr. inż. Malwina Śnieg, Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowa red. dr. Anna Koprowicz.

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele środowiska Kominiarzy, Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskiej Jan Gański. W zebraniu udział wzięli także Wiceprezes Oddziału Gdańskiego Krajowej Izby Kominiarzy Damian Cupiał oraz Sekretarz Oddział Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Janusz Cupiał. Z uwagi na znaczne zainteresowanie mediów był także czas na wystąpienia przed mikrofonem. Zapis z rozmowy przeprowadzonej przez red. Andrzejem Watemborskim (Radio Koszalin) z Prezesem Danielem Pieścikowskim  dostępny tutaj.

Daniel Pieścikowski

W związku z udziałem  przedstawicieli branży kominiarskiej, w tym Krajowej Izby Kominiarzy, w projekcie badawczo – rozwojowym „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE) 22 października 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 odbyło się szkolenie/instruktaż dla przedstawicieli gmin pilotażowych zaangażowanych w projekt Zone.
Szkolenie w zakresie funkcjonowania i wypełniania elektronicznego formularza inwentaryzacji budynków w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” obejmowało m.in.:
Zagrożenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji przewodów kominowych. 
– emisja pyłów zawieszonych oraz substancji szkodliwych, 
– pożary sadzy – czym są pożary, dlaczego do nich dochodzi, statystyki, 
– tlenek węgla- dlaczego tlenek węgla jest niebezpieczny, statystyki, dlaczego dochodzi do zdarzeń związanych z CO, 
– niewłaściwe warunki higieniczne powietrza- prawidłowa wymiana powietrza w mieszkaniu dla zachowania odpowiednich warunków higienicznych w mieszkaniu.                                                     
– omówienie przepisów dotyczących czyszczenia oraz kontroli przewodów kominowych, statystyki dotyczące udostępniania lokali dla wykonania czynności kominiarskich. 
– obowiązki właściciela/zarządcy budynku- stan prawny w starciu z rzeczywistością. 
– obowiązki użytkownika lokalu- stan prawny w zderzeniu z rzeczywistością.                   

Warsztaty odbywające się w Warszawie prowadził Marcin Ziombski. Omówił istotne kwestie dotyczące zagrożeń związanych z eksploatacją przewodów kominowych przedstawił podstawy prawne obowiązków związanych z kontrolą okresową przewodów kominowych oraz czyszczeń. Wskazał obowiązki ciążące na zarządcach i właścicielach nieruchomości oraz te którymi obarczeni są lokatorzy-użytkownicy przewodów kominowych i urządzeń grzewcze kominowych. Jednym z elementów ww. ankiety Moduł B będącej podstawą tworzenia bazy danych projektu ZONE jest określenie i wskazanie informacji czy właściciel domu jednorodzinnego dopełnia obowiązków związanych z okresową kontrolą i czyszczeniem przewodów kominowych.
Projekt nowelizowanej ustawy przewiduje umocowanie prawne kominiarzy posiadających kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego jak i Czeladnika w zawodzie Kominiarz, mogących podczas swoich prac wykonywać ankietyzację oraz zasilać kolejnymi informacjami powstającą bazę danych. Przewiduje się iż pracę te, będą mogły być wykonywane m.in.: podczas kontroli okresowych przewodów kominowych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane, a także podczas czyszczenia przewodów kominowych.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czyste
Mazowieckie”  3 października2019rw
Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku odbyło spotkanie w
którym uczestniczyli:  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera; Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Anna Ewa Król; Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Prezydent
Otwocka Jarosław Tomasz Margielski.

W ramach
tego wydarzenia Otwoccy kominiarze z KIK we współpracy z Wydziałem Ochrony
Środowiska UM Otwocka przeprowadzili pokaz „palenia od góry” wraz z pełną
informacją w zakresie usług kominiarskich i obowiązków właścicieli domów
jednorodzinnych.  Pokaz prowadzili
Krzysztof Kozłowski, Bogusław Reda, Mateusz Antos, Adrian Reda, Mirosław Antos.

Efektem współpracy z UM jest udział kominiarzy
w pilotażowym programie inwentaryzacji palenisk w Otwocku w ramach porozumienia
o współpracy podpisanego przez Prezydenta Miasta Otwocka i Prezesa
Warszawskiego oddziału KIK 

Mirosław Antos

Więcej na
stronie http://wfosigw.pl/czyste-mazowieckie-w-otwocku/