W czasie wykonywanie czynności kominiarskich – przeglądów
przewodów kominowych – kominiarze wypełniają ankiety w elektronicznym  formularzu inwentaryzacyjnym dla ZONE.

Dotychczas kominiarze zinwentaryzowali około 3 000 budynków. 

Obecnie prototyp systemu informatycznego (aplikacja mobilna
i webowa) projektu ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów
Ograniczenia Niskiej Emisji” jest testowany w 17 pilotażowych gminach.   System tworzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii przy udziale partnerów państwowych instytutów badawczych –
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut
Łączności. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Trwają prace legislacyjne dla przyjęcia tego
systemu dla inwentaryzacji instalacji spalania paliw o mocy poniżej 1 MW w
całym kraju.

Narzędzie to umożliwi wspieranie i poprawę efektywności
różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej mających na celu
ograniczanie niskiej emisji.

 Całość prac nadzoruje Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.

Szanowni Koledzy i Koleżanki – Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego informuje, że III Ogólnopolska Konferencja Kominiarska odbędzie się w dniach 26 – 27 – 28 września w Rybniku – Stodołach.

Celem Konferencji jest pokazanie współpracy pomiędzy kominiarzami a Strażą Pożarną, współdziałanie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i wprowadzanym projektem ZONE, w szczególności spotkanie nas KOMINIARZY, gdzie oprócz rozmów możemy zdobywać nowe umiejętności i ugruntowywać swoją wiedzę.

Pierwsza i Druga Ogólnopolska Konferencja były wielkim sukcesem naszego środowiska – NASZEGO, to słowo warto podkreślić, bo to my uczestnicy tworzymy atmosferę i nadajemy tempo oraz rozwój tej konferencji.

W tym roku na Konferencji będą obecni Piotr Woźny – Ministerstwo Przedsiębiorczości, Andrzej Guła – Alarm Smogowy, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Prezydenci Miast, samorządowcy, Marszałek Województwa Śląskiego, przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Kominy Polskie oraz nasi długoletni przyjaciele AERECO i WOBEX.

III Konferencja dzielona jest na panele tematyczne w których głos zabierają przedstawiciele każdego środowiska biorącego udział w konferencji jako prelegenci. Żadnych teorii tylko praktyka poparta odpowiednimi argumentami, a dodatkowo interpretacje przepisów i dużo dyskusji merytorycznych wśród kominiarzy.

Koszt 700zł – ilość miejsc ograniczona. Osoby do kontaktu – Tadeusz Kominek tel. 728 560 661 oraz Piotr Kłodowski tel. 600 282 317. ZAPRASZAMY!!!!!!

Z
wyrazami szacunku

prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

św. Florian 04 maja – Poznań 2019

  W dniu 04 maja w Kościele Parafii rzymskokatolickiej
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej 8 w
Poznaniu odbyła się, uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Krajowej Izby
Kominiarskiej Oddziału poznańskiego.

Przed poświęceniem Sztandaru Prezes Oddziału Krzysztof Krzyżok, kładąc dwa palce prawej ręki na drzewcu sztandaru wygłosił następujące słowa:

W OBLICZU BOGA
WSZECHMOGĄCEGO ORAZ ŚWIĘTEGO FRORIANA – PATRONA KOMINIARZY –  PRZYSIĘGAM CHRONIĆ GO I DBAĆ O JEGO HONOR.
TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.

Po dokonaniu aktu zaprzysiężenia
sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu

PRZEKAZUJĘ WAM SZTANDAR KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY, SYMBOL
WIERNOŚCI I SŁUŻBY KOMINIARZY –  POD
WASZA STRAŻ I OPIEKĘ.

Członkowie
Oddziału poznańskiego są zaszczyceni faktem, że w tak krótkim czasie udało się
zmobilizować zarówno samych członków oddziału jak i sponsorów, celem powstania
czegoś wyniosłego.


… Sztandar traktujmy jako drogocenny dar,

jako
symbol największych wartości: honoru, męstwa, wierności, poszanowania tradycji
oraz poparcia społecznego,

dzięki
któremu idea jego posiadania właśnie się spełnia.

Niech
ten Sztandar będzie świadectwem naszej dumy,

naszej
ciężkiej służby, naszego poświęcenia …”

  We mszy świętej uczestniczyli delegaci
Straży Pożarnych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poznańskiej Szkoły Aspirantów
PSP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

  Nie wszystkie przesłane zaproszenia zostały
przyjęte, ale jesteśmy dobrej myśli:

 „Wszystko jest możliwe.
Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu”

„We
fear what we do not we understend…”

 
Mamy nadzieję, powtarzając słowa księdza Proboszcza, że obecność tak
szacownego grona w kościele, stanie się tradycją w corocznych obchodach Święta
Naszego wspólnego patrona i któregoś dnia kościół 04 maja będzie pełen.

                                                    
Piotr Masłowski Członek Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Poznaniu

Foto: Archiwum Oddziału KIK w Poznaniu

W dniu 24 kwietnia w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów legislacyjnych związanych z projektem ZONE.

Uczestnikami spotkania z ramienia branży Kominiarskiej byli Marcin Ziombski Prezes Krajowej Izby Kominiarzy, Paweł Waszek reprezentujący Beskidzki Cech Kominiarzy, oraz Piotr Kłodowski z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Całe spotkanie zostało poświęcone wyłącznie aspektom związanym z udziałem branży kominiarskiej w przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu audytów i raportów związanych z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji. Podczas spotkania przedstawiono propozycje środowiska kominiarskiego, szeroko konsultowane wśród przedstawicieli Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Beskidzkiego Cechu, a także Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Korporacji Kominiarzy Polskich.

Omawiano zagadnienia umocowania prawnego Kominiarzy posiadających kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego jak i Czeladnika w zawodzie Kominiarz, mogących podczas swoich prac wykonywać ankietyzację oraz zasilać kolejnymi informacjami powstającą bazę danych. Przewiduje się iż pracę te, będą mogły być wykonywane podczas kontroli okresowych przewodów kominowych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane a także w czasie realizacji czynności związanych z zapewnieniem drożności i przepustowości przewodów kominowych. W atmosferze zrozumienia i życzliwości uzgodniono wstępnie treści niezbędnych zapisów które powinny pojawić się w ustawie o ochronie środowiska oraz wymaganych zmian i nowego brzmienia artykułu 62 ustawy prawo budowlane pod kątem umieszczenia tam obowiązku ankietyzacji źródeł emisji.

Kolejne spotkania przewidziane są w maju.

Marcin Ziombski

W dniu 15.04.2019r. na zaproszenie Pana Piotra Woźnego. Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Plac 3 Krzyży 3/5), odbyła się konferencja oficjalnie inaugurująca projekt ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”.
O Rządowym programie „Czyste Powietrze” opowiadał Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów.

Rekomendację w zakresie walki ze smogiem udzielił w imieniu NIK Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Stan realizacji Projektu ZONE przedstawiła Dorota Cabańska – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Konferencja była elementem podsumowania zintensyfikowanych prac warsztatowych, które prowadzone były w siedzibie ministerstwa od grudnia 2018r.

W kolejnych spotkaniach, które odbywały się w dniach 3 grudnia, 17 grudnia 2018, 11 stycznia, 19 marca, 28 marca, 10 kwietnia 2019, dotyczących, m.in.:
–  zakresu danych w modułach Raportowych, A i B,
– słowników pojęć tam zawartych,
– sposobu i podstaw wypełniania danych
– zakresu niezbędnego z punktu widzenia prac kominiarskich tj. zweryfikowania, czy na obiekcie wykonywane są, okresowe kontrole oraz czyszczenia przewodów kominowych, jaki jest stan techniczny kominów, czy wymagają modernizacji przed ewentualna wymiana źródła ciepła,
uczestniczyli Marcin Ziombski – prezes KIK oraz Paweł Waszek- przedstawiciel OKBKpZRP.

W ostatnich spotkaniach na których omawiano już tylko treści projektu nowelizowanych aktów prawnych dołączyli przedstawiciele KMKWŚ oraz KKP. Na Konferencji obecny był również Roman Adamus prezes Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Podczas trwania Konferencji prezes Marcin Ziombski wręczył ministrowi Piotrowi Woźnemu zaproszenie na III Ogólnopolskie Święto Kominiarzy – Olsztyn 2019.

Po Konferencji na branżowym spotkaniu z p. Ministrem rozmawiano o ewentualnych możliwych zmianach w obowiązujących aktach prawnych, tj. poprawy zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), a w szczególności par. 34 oraz nowego brzmienia art. 62 ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). Rozpatrywano również możliwość wpisania odpowiednich treści dot. czyszczenia przewodów kominowych do nowoprojektowanych zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska. Nawiązano do wymagań odnośnie powierzania czynności konserwacyjnych przewodów kominowych osobom posiadającym kwalifikacje kominiarskie zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
Marcin Ziombski podkreślił konieczność dostosowania zapisów ar. 62 poprzez umożliwienie mistrzom kominiarskim wykonywania prac kontrolnych dla przewodów dymowych, spalinowych obsługujących nowoczesne urządzenia grzewcze.

fot. Roman Adamus, Marcin Ziombski

III Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy – odbyło się w siedzibie Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie przy ul. Bronowickiej 7.

W zebraniu wzięli udział zarówno zrzeszeni kominiarze ze Spółdzielni Pracy Kominiarzy z Lublina, Zamościa, Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego jak i z prywatnych zakładów kominiarskich z Krasnegostawu i Kozłówki.

W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2018 r., a także sprawozdanie finansowe za 2018 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na Walne Zebranie KIK w Olsztynie, którymi zostali: Dariusz Pilipiec, Piotr Szacmajer, Dariusz Cyprysiak, Krzysztof Kuchta. Tegoroczne zebranie oddziału było połączone ze szkoleniem z zakresu wentylacji mechanicznej i prezentacją produktów firmy Swema. Szkolenie oraz prelekcję przeprowadzili przedstawiciele firmy B&L International Sp. z o.o. w Warszawie  – Panowie mgr inż. Cezary Wronkowski oraz Maksymilian Gonta. Tematyka szkolenia dotyczyła pomiarów przepływu, prędkości, wydatków powietrza oraz szczelności kanałów wentylacyjnych przy wykorzystaniu przyrządów pomiarowych firmy Swema. Poza szkoleniem omówiono program zbliżającego się III Ogólnopolskiego Święta Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie w dniach 22-24 maja 2019 r. Podsumowaniem zebrania było wręczenie zaproszeń członkom KIK Oddziału Lubelskiego.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie

Na zaproszenie Dyrekcji Gminnego Przedszkola nr 4  Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” w Konstancinie-Jeziorna, w dniu 29 marca 2019 Członkowie Krajowej Izby Kominiarzy o/Warszawa, spotkali się z dziećmi i opowiadali o urokach i trudach pracy kominiarza.

Uczestniczyli Mistrzowie Kominiarscy Mirosław Antos, Adrian Reda, Paweł Czuba, Marek Janusz Mitas i czeladnik kominiarski Mateusz Antos. 

Podczas spotkania staraliśmy się przybliżyć  dzieciom zawód kominiarza tłumacząc co należy do jego obowiązków, jakie są jego atrybuty pracy. Podczas spotkania dzieci mały okazję poczuć się jak prawdziwy kominiarz i mogły wyczyścić specjalnie przygotowany dla nich komin. Po dobrze wykonanej pracy każde dziecko mogło sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z kominiarzami.
Zredagował -Marek Janusz Mitas

W dniu 25.03.2019r odbyło się sprawozdawcze zebranie członków łódzko-mazowieckiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie Zawodowe. W związku z przeniesieniem części członków z województwa kujawsko-pomorskiego do nowopowstałego oddziału w Bydgoszczy, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału.

Po udzieleniu absolutorium zarządowi oddziału oraz omówieniu bieżących spraw, głos zabrał kol. Janusz Rękas omawiając art. 5 Prawa Budowlanego. Przedstawił go w kontekście naszej pracy, przybliżył jego ważne brzmienie dotyczące głównie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Po wykładzie swoje produkty przedstawiła firma Prodmax (przewody kominowe) oraz Pascal (urządzenia do czyszczenia i inspekcji kanałów kominowych).

Gościliśmy również przedstawicieli biura brokerskiego, które omówiło ofertę ubezpieczenia skonstruowanego dla potrzeb zakładów kominiarskich.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski omawiał projekt ZONE programu Czyste Powietrze oraz rolę kominiarzy w nim.

Przedstawił główne wymagania Rozporządzenia w sprawie użytkowania lokali mieszkalnych oraz Rozporządzenia ws wymagań dla urządzeń gazowych. Zgłoszono wnioski dotyczące usprawnienia pracy oddziału.

Sebastian Ziombski

Foto: Sebastian Ziombski

W dniu 28 marca 2019 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, odbędą się kolejne warsztaty w sprawie wdrażania Projektu ZONE „Zintegrowanego systemu wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”.

Omawiane będą zmiany legislacyjne, w tym projekty zmian ustaw.

Kominiarzy reprezentować będą:  Marcin Ziombski – prezes Krajowej Izby Kominiarzy, Paweł Waszek przedstawiciel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego i Piotr Kłodowski wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

W dniu 04.03.2019 odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze świętokrzyskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie Zawodowe.
Gośćmi honorowymi byli Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski i v-ce Prezes Mirosław Antos.

Zebranie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, członkowie oddziału zostali zapoznani z działalnością  zarządu głównego Izby.
Poruszone zostały też nurtujące członków oddziału świętokrzyskiego tematy współpracy pomiędzy oddziałami świętokrzyskim i małopolsko-podkarpackim.
Goście z zarządu głównego wysłuchali uwag ze strony członków oddziału świętokrzyskiego dotyczących tej współpracy.

Wojciech Cedro

W dniach 8-10 .03.2019r. w Drzonkowie k/Zielonej Góry odbyły się targi budownictwa i wyposażenia wnętrz. W targach brało udział około 120 wystawców z Polski i zagranicy.

Oczywiście w tak ważnym wydarzeniu dla województwa lubuskiego nie mogło zabraknąć wystawców z Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie O/Lubuski. Przyjemność reprezentowania branży kominiarskiej wzięli na siebie Dariusz Kłonowski Prezes oddziału lubuskiego oraz członkowie Tomasz Harzowski i Władysław Filipowski. Miłą niespodzianką było dla nas wsparcie kominiarzy z oddziału wielkopolskiego w osobach Tadeusz Zwierzyński i Tomasz Rutowicz.

Podstawą naszej obecności na targach było podniesienie świadomości społecznej o konieczności czyszczenia kominów i jego wpływ na środowisko oraz przekazanie wiedzy na temat zagrożeń pożarowych w trakcie sezonu grzewczego. Stanowisko KIK cieszyło się dużym zainteresowaniem, odbyto niezliczoną ilość rozmów, przez co zawód kominiarza spostrzegany jest nie tylko z perspektywy guzika na szczęście, ale i trudu naszego w dbaniu o bezpieczeństwo użytkowników urządzeń grzewczych.

Tomasz Harzowski

W dniach 5-6 marca 2019 miejscem spotkania specjalistów z branży wentylacji z kraju i z zagranicy było Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja w Warszawie.

Goście bardzo licznie odwiedzali stoisko Krajowej Izby Kominiarzy, gdzie otrzymywali porady ekspertów KIK. Stoisko było też miejscem spotkań i dyskusji mistrzów kominiarskich.

Równolegle z targami odbywał się dwudniowy cykl seminariów. Wykłady, prezentacje, pokazy przeznaczone są dla projektantów, instalatorów i użytkowników instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Prowadzone są przez niezależnych, najwyższej klasy specjalistów.

We współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy odbyło się seminarium

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA

  • Wpływ braku wentylacji nawiewnej na stan techniczny urządzeń gazowych. Badania wykonane na podstawie danych z przeglądów przepływowych gazowych podgrzewaczy wody – Wojciech Noraz, Wojciech Chmiel, Damian Pisarek- Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
  • Procedury odbiorów budynków mieszkalnych – Mirosław Antos, Krajowa Izba Kominiarzy
  • Wpływ wiatru na działanie wentylacji – Sebastian Ziombski – Krajowa Izba Kominiarzy
  • Odpowiedzialność kominiarza na przykładzie przypadku śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla – Marcin Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy

Foto: Franciszek Walczak

Wiele stacji pomiarowych wskazuje
wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń – znacznie przekroczone są stężenia pyłów
PM 10 i PM 2,5.  Wojewódzkie
Inspektoraty Ochrony Środowiska publikują kolejne ostrzeżenia smogowe. Dzieci, kobiety w ciąży, młodzież, osoby starsze,
chorzy na astmę, alergię powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartym
powietrzu.  

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów należy traktować jako profilaktykę emisji pyłów do atmosfery.

Kiedy komin nie jest czyszczony sadza jest emitowana do atmosfery, a przy pożarze sadzy w ogromnych ilościach jednorazowo trafia w powietrze.

Dlaczego smog ma się dobrze?

W latach  2011- 2018 ilość pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe wzrosła o 109 %. 

[Dane statyczne Państwowej Straży Pożarnej, źródło:
www.straz.gov.pl  dostęp 22.02.2019r.]

Do pobrania PDF

Smog to
między innymi efekt „niskiej emisji” w związku z niezupełnym spalaniem paliwa
stałego w urządzeniach grzewczych na paliwo stałe. Ma na to wpływ wiele
czynników, m.in.:  zmniejszona
przepustowość w nieczyszczonych kominach, która powoduje zmniejszenie zasysania
powietrza z pomieszczenia do paleniska. Dodatkowo brak świadomości u właścicieli
zajmujących się obsługą domowych kotłów na paliwo stałe prowadzi do sytuacji w
której z kotła na paliwo stałe do komina i dalej z komina do atmosfery wylatują
niespalone uwolnione z paliwa stałego palne związki chemiczne, czyli wylatują
„pieniądze” właścicieli domów.  Później mieszkańcy wymagają leczenia chorób powstałych
na skutek smogu, są to ogromne pieniądze obciążające budżet Państwa.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich organizacji , które wzięły udział Ogólnopolskim spotkaniu środowiska kominiarskiego. Dziękuję również wszystkim koleżankom i kolegom, prelegentom, osobom którym włączyły się w dyskusję, moderatorowi Robertowi Chodkiewiczowi, za profesjonalne poprowadzenie spotkania.

Tarnów jest miastem przyjaznym dla wszystkich kominiarzy, nie ważne z jakiej organizacji jesteśmy. Myślę że to spotkanie jest początkiem , do jedności i scalenia wszystkich kominiarzy.

Wiesław Zabawa

Fotografie z konta Facebook/WIESŁAW ZABAWA link

Zapisz się do newslettera