0%

Posts Tagged
‘Krajowa Izba Kominiarzy’

Główna / Krajowa Izba Kominiarzy

Krajowa Izba Kominiarzy przyłączyła się do apelu ekspertów w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe.

Obecnie drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0) objęte jest stawką VAT w wysokości 23%.

Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną z osiągalną alternatywą. Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII.

Sygnatariuszami apelu są między innymi:

Grupa Drewno Pozytywna Energia

Polskie Forum Klimatyczne

Fundacja Zielone Ciepło

Krajowa Izba Kominiarzy

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Korporacja Kominiarzy Polskich

Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE

Stowarzyszenie Kominki i Piece

Cech Zdunów Polskich

Petycję można podpisać tutaj 

Pobierz PDF tutaj

W dniach 1 i 2 czerwca 2022 roku  w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyły się  dwa spotkania szkoleniowe z tematyki katastrof budowlanych przeznaczone dla przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z całego kraju.

Na zaproszenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pani Doroty Cabańskiej  prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski przedstawił prezentację i omówił nieprawidłowości wady oraz zagrożenia związane z budową i eksploatacją przewodów kominowych.

Ważnym aspektem jest wskazanie na fakt, iż przyczyną wadliwego działania przewodów kominowych są:

–  wady projektowe

– nieprawidłowości związane z wykonaniem oraz bardzo istotne

– eksploatacja przewodów kominowych.

Prezes Ziombski podkreślił, iż mistrz kominiarski w swojej pracy opiera się zarówno na wymaganiach zawartych w ustawie Prawo Budowlane i przywołanych tam rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz jeśli chodzi o kwestie eksploatacyjne, na wymagania zawartych w rozporządzeniu w sprawie wymagań do budynków mieszkalnych.

Przytoczył również wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej, wymaganiach sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przywołanych w wyżej wymienionych aktach prawnych, polskich normach.

Korzystając z przygotowanej wcześniej przez Mirosława Antosa prezentacji dotyczącej zagrożeń związanych z eksploatacją przewodów kominowych podkreślił ryzyko zatrucia tlenkiem węgla oraz zagrzybienia/zawilgocenia mieszkań.

W dalszej części prezentacji, której autorem jest Sebastian Ziombski przedstawił kilkadziesiąt przykładów wad kominowych wraz z podstawami normowymi lub wynikającymi z rozporządzenia.

Podczas wielu rozmów kuluarowych z Inspektorami Nadzoru Marcin Ziombski oraz towarzyszący Mirosław Antos – rzecznik KIK oraz Sebastian Ziombski – prezes Oddziału łódzko-mazowieckiego, poruszali tematy i odpowiadali na pytania dotyczące współpracy na linii: mistrz kominiarski-nadzór budowlany.

Sebastian Ziombski
W dniu 25 maja 2022 roku w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann, znajdującym się w Rusocinie, nieopadal Gdańska odbyło się szkolenie: „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”.
Gospodarzem technicznym szkolenia była firma Viessman, użyczając nie tylko miejsca na prelekcje, ale także bogate laboratorium do przeprowadzania warsztatów praktycznych.
Sprzęt do analizy spalin oraz bogatą prezentację wraz z praktycznym szkoleniem zapewniła firma Testo.
Merytoryczną stronę szkolenia zabezpieczył Śląski oddział Krajowej Izby Kominiarzy, natomiast kwestie logistyczne oraz pełnienie funkcji gospodarza spotkania przypadło Pomorskiemu Oddziałowi Krajowej Izby Kominiarzy.
Szkolenie, z uwagi na duży zasób materiałów szkoleniowych oraz przewidziane ćwiczenia praktyczne, trwało od godziny ósmej do szesnastej. Dlatego też część uczestników, wraz z prelegentami skorzystała z zorganizowanego noclegu.
Prelegentami podczas spotkania byli:
Karol Gołoś – Przedstawiciel firmy Viesssmann.
Maciej Pudelski – Przedstawieciel firmy Testo.
Roman Adamus – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Marcin Kot – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Koordynatorzy logistyczni:
Daniel Pieścikowski – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Damian Cupiał – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Daniel Pieścikowski

Dnia 10.05.2022, w Skierniewicach, odbył się VI Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranych przywitał Prezes Marcin Ziombski, otwierając tym samym obrady. Wśród uczestników pojawili się zaproszeni goście – Prezes Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku – Beata Brzozowska, Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy – Wiesław Zabawa, który opowiedział o organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy w Ryglicach.

W Krajowej Izbie Kominiarzy funkcjonuje Kapituła „Medalu za zasługi dla Kominiarstwa”, której Kanclerzem jest Krzysztof Ziombski. W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz środowiska kominiarskiego Medalami za Zasługi dla Kominiarstwa odznaczeni zostali :

  1. Roman Adamus, Wiceprezes Zarządu Głównego KIK
  2.  Jarosław Sawicki, Wiceprezes Zarządu Głównego KIK
  3. Andrzej Filipkowski, członek KIK,

Na wstępie Zjazdu, przyjęto regulamin zebrania, protokół z poprzedniego zjazdu i powołano prezydium, a także komisje, niezbędne do realizacji obrad:

Do prezydium powołano:

Przewodniczący – Roman Adamus,

Z-ca Przewodniczącego – Jarosław Sawicki,

Sekretarz – Daniel Pieścikowski,

Asesorzy – Wiesław Czuba, Maciej Rogala

Komisję Skrutacyjną utworzyli:

Przewodniczący: Sebastian Ziombski,

Z-ca Przewodniczącego: Piotr Urbanowicz,

Sekretarz: Dariusz Mroczek

W skład komisji uchwał i wniosków weszli:

Przewodnicząca: Sylwia Matusiak,

Z-ca Przewodniczącego: Adam Jędryka,

Sekretarz : Dariusz Piotrowski

Po ustaleniu, iż ilość obecnych Delegatów upoważnia Zjazd do podejmowania decyzji, przystąpiono do dalszej części obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, oraz propozycje kierunków działań na kolejny rok przedstawił Prezes Marcin Ziombski.

Działania Głównej Komisji Rewizyjnej, odczytał jej Przewodniczący Włodzimierz Morawski.

Sprawozdanie z czynności Sądu Koleżeńskiego zreferował Andrzej Wilczek – jego Przewodniczący.

Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdania za rok 2021. W wyniku głosowania tajnego, Delegaci udzielili absolutorium Prezesowi Marcinowi Ziombskiemu oraz Wiceprezesom: Romanowi Adamusowi, Jarosławowi Sawickiemu, Robertowi Ratajskiemu, Adrianowi Redzie i Danielowi Pieścikowskiemu.

Do wolnej dyskusji udział zgłosili: Adrian Reda, Artur Zieliński, Robert Ratajski, Marcin Ziombski, Tomasz Rusek, Edward Kwiatkowski. Panowie poruszyli temat składek wysokości i ściągalności członkowskich Stowarzyszenia Krajowej Izby Kominiarzy. Pan Adrian Reda wystosował postulat, by określić procentowo, jaka część składki będzie przeznaczona na kampanie reklamowe.

Na czerwiec 2022 roku zaplanowane zostało zebranie ze Skarbnikami i Prezesami Oddziałów, na którym będą omawiane tematy związane z finansami Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się na platformie komunikacyjnej Teams.

Pan Mirosław Antos podjął temat by członkowie KIK wykazywali większe zaangażowanie w  działania Organizacji. Stowarzyszenie pomaga w podnoszeniu standardów i kwalifikacji w pracy zawodowej.

Na tym zebranie zakończono.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski

 

W dniu 22.04.22r odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy o/Warszawa.
W zebraniu uczestniczyło 46 członków oddziału.
Na Zebraniu oprócz omówienia spraw bieżących w tym sprawozdań odbył się również panel techniczny.
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Oddziału przyjęło przełomową Uchwałę
zobowiązującą każdego członka oddziału do:
1. Uczestnictwa minimum 1 RAZ W ROKU w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje/umiejętności/wiedzę zawodową.
2. Uczestnictwa w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez KIK
3. Przestrzegania Statutu i Regulaminów KIK w tym min. Kodeksu Etyki Zawodowej o raz Dress Code.
Ta uchwała automatycznie nakłada na Zarząd Oddziału obowiązek organizacji szkoleń lub umożliwienia członkom odbycia corocznych szkoleń.
Mirosław Antos
Prezes KIK Oddział Warszawa

III Konwent Pracodawców Kominiarskich

pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

pt.” Cyfryzacja dokumentacji w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza”

Konwent planowany jest na dzień 08 września 2022r.

Celem tegorocznego przedsięwzięcia jest informacja dla pracodawców kominiarskich na temat toczących się prac zawiązanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, Systemem ZONE i jego funkcjonalnością. Przedstawienie zadań  kominiarzy z tym związanych. Potrzeby sprzętowe oraz potrzeby i zakres niezbędnych szkoleń. Zmiany organizacyjne w wykonywaniu usług związane z cyfryzacją protokołów z kontroli kominiarskich.

Uczestnikami poprzednich dwóch edycji byli prezesi i osoby zarządzające Spółdzielniami Kominiarskimi, Spółkami oraz indywidualnymi zakładami kominiarskimi, reprezentujący różne regiony kraju.

I Konwent  https://www.izbakominiarzy.pl/i-konwent-pracodawcow-kominiarskich/

II Konwent https://www.izbakominiarzy.pl/ii-konwent-pracodawcow-kominiarskich/

Marcin Ziombski

prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Foto: archiwum z poprzedniej edycji Konwentu

„Z drobiazgów życiowych,

wykonanych wielkim sercem

powstaje wielkość człowieka”

kard. Stefan Wyszyński

 

Poznański Oddział Krajowej Izby Kominiarzy wraz z Kolegami z poznańskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich,  mają zaszczyt zaprosić wszystkich tych, którym „kominiarstwo nie jest obce”,

 

do udziału we mszy świętej w intencji kominiarzy i strażaków

 w Kościele Parafii rzymskokatolickiej

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  i Św. FLORIANA

przy ul. Kościelnej 8 w Poznaniu

04 maja 2022r. godz. 10.00

18 kwietnia 2022 r. w specjalnym charytatywnym wielkanocnym odcinku teleturniej „Koło Fortuny”  uczestniczyło troje kominiarzy  Sylwia Matusiak, Tomasz Kościuk i Łukasz Kupisiński z Krajowej Izby Kominiarzy.

Kominiarze bardzo dobrze kręcili kołem i odgadywali zakryte hasła. Brawo!

Wygrali nagrodę 35.400 zł. dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku.  link

Link do programu TVP VOD

Koło fortuny  odc. 1288

Źródło: TVP2

W tak poważnym dniu, jakim jest pierwszy kwietnia 2022 roku, odbyło się długo oczekiwane zebranie Oddziału poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy.

Wśród gości, zaproszenie udziału w zebraniu przyjęli Pani Magdalena Bieńkowska oraz Pan Wojciech Zawadzki przedstawiciele firmy SCHIEDEL METALOTERM.

Przedstawione przez prelegentów firmy, informacje co do systemów kominowych odprowadzających spaliny z różnych urządzeń grzewczych, spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych osób. Zaistniała sytuacja, kolejny raz pokazała, że nawet w tematach, z którymi większość z nas ma do czynienia na co dzień konieczne jest przypomnienie, utrwalenie wiedzy.

Sms o treści: „nie trzeba mieć pieniędzy,

by podarować coś drugiej osobie.

Najczęściej wystarczy podarować jej trochę

swojego czasu i poświęcić odrobinę uwagi.

Liczymy na Waszą obecność w dniu zebrania”

wysłany do członków oddziału przez zarząd, odniósł zamierzony skutek – odzwierciedlił się w frekwencji.

W tradycji oddziału w formie przypomnienia zarząd wysyła

„chłopakom” również:

„za mundurem panny sznurem,

Mówi stare powiedzenie.

Co jest jego fenomenem? Nikt zapewne tego nie wie.

Ze jest w cenie? Ze jest ładny? Ze dodaje nam męskości?

Może powód to kamuflaż, co maskuje nam słabości.

Może pokazuje siłę?

Pomyśl chwilę razem ze mną,

i się zjaw, na zebraniu w całej gracji jak przystało”

Jednym z tematów zebrania było również zachęcenie do udziału w Ogólnopolskim Święcie Kominiarzy organizowanym przez Pana Sławomira Okrucha w Szczecinie. Wszyscy obecni zapoznali się w programem obchodów święta.

Kolejnym punktem zebrania, zgodnie z jego harmonogramem, było głosowanie w sprawie pomocy dla OSP działających najbliżej granicy z Ukrainą. W tym temacie podjęto uchwałę. Każdy z członków prześle kwotę 50 zł na konto z dopiskiem – cele statutowe.

Zarząd oddziału wyszedł z pomysłem przeprowadzenia krótkiej ANKIETY wśród zebranych osób. Z odpowiedzi można było wywnioskować konieczne zmiany, których wdrożenie jest konieczne w najbliższym czasie.

Na zakończenie spotkania, zarząd rozdał swoim członkom pamiątkowe upominki.

Zebranie zakończyło się obiadem i jak za każdym razem okazało się, że czasu brakło ….

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

                      Piotr Masłowski – Wice Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

 

Foto: Piotr Masłowski