W dniu 16 marca 2023 roku w oddziale firmy Viessmann, znajdującym się w Rusocinie, odbyła się już trzecia edycja szkolenia „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”.
Wydarzenie to jest przykładem doskonałej kooperacji kominiarzy z wielu stron Polski, czego wyrazem jest także bogaty wachlarz uczestników w odniesieniu do ich miejsca pracy.
Gospodarzem spotkania był pomorski oddział Krajowej Izby Kominiarzy, przy wsparciu merytorycznym śląskiego oddziału KIK, a także Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Ważnym dopełnieniem przekazanej wiedzy była prezentacja urządzeń pomiarowych firmy Testo, przez pana Macieja Pudelskiego oraz urządzeń grzewczych Viessmann przez pana Karola Gołosia. Zajęcia praktyczne, będące istotnym punktem szkolenia odbyły się przy użyciu urządzeń Testo na kotłach firmy Viessmann.
Uczestnicy przybyli z województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego oraz mazowieckiego. Aktywnie i z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu.
Krajowa izba Kominiarzy dziękuje firmie Viessmann za zapewnienie urządzeń oraz miejsca do szkolenia.
Firmie Testo za prezentację niezbędnych urządzeń pomiarowych.
Kolegom Romanowi Adamusowi oraz Marcinowi Kotowi za wkład merytoryczny oraz sprawne, a także ciekawe przekazanie wiedzy w trakcie szkolenia.
Koledze Damianowi Cupiałowi za znaczący wkład we współorganizację szkolenia.
Daniel Pieścikowski
Prezes Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy
Foto: KIK Gdańsk

Msza święta z okazji Święta Patrona Sekcji przy Wielkopolskim  Cechu Rzemiosł Budowlanych – św. Józefa

 W dniu 19 marca br. o godzinie 12 w Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny – Księży Salezjanów przy ul.Wronieckiej 9 w Poznaniu odbyła się msza święta z udziałem członów Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Swój udział w uroczystości uświetnili również kominiarze z poznańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Już w pierwszych wiekach pisano o świętym z Nazaretu: „Pan zogniskował w św. Józefie, jak w słońcu, to wszystko, co święci razem wzięci mają w sobie ze świata i blasku”.

Z tego powodu pośrednictwo tego wielkiego Świętego ma szczególny charakter. Nie jest on pośrednikiem wszelkich łask, tak jak Maryja. Ale modlitwy zanoszone przez Jego wstawiennictwo wzruszają samo serce Maryi. A czy możemy sobie wyobrazić, że modlitwy, które kierujemy do św. Józefa, a on uznaje je za dobre, mogłyby nie być miłe Jezusowi?

Będąc członkami Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu oraz członkami komisji egzaminacyjnej w zawodzie Kominiarz traktujemy swoje zadanie/misję jako pasję, która została nam powierzona przez „los”. Staramy się w miarę możliwości wykonywać powierzane nam funkcje z dużą dokładnością i starannością a przede wszystkim z poczuciu odpowiedzialności dla organizacji i stowarzyszenia. Jako członkowie Krajowej Izby Kominiarzy mam okazję swoje cele realizować a pomoc ze strony św. Józefa, jaki i św. Floriana niech zawsze nam w tym pomaga.

Z kominiarskim pozdrowieniem

Piotr Masłowski

Foto: KIK Poznań

Warszawa 15 marca 2023 r.

Szanowny Pan Roman Nowak

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

 

Szanowny Pan Wiesław Zabawa

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

 

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za nominację do nagrody Płomień Roku 2023 za akcję „Komin bezpieczeństwa” i „Komin awaryjny” w kategorii WYDARZENIE w konkursie organizowanym po raz osiemnasty przez  Zespół magazynu Świat Kominków.

Komin bezpieczeństwa to bezpieczeństwo energetyczne.

W naszej szerokości geograficznej w miesiącach zimowych przeżycie jest możliwe jedynie przy odpowiedniej temperaturze pomieszczeń.  Dlatego ważne jest, by na wypadek awarii sieci energetycznych (elektryczna, gazowa, ciepłownicza) zapewnić możliwość alternatywnego ogrzewania mieszkań.  Awarie mogą być spowodowane katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, śnieżyce, pożary, lub celowym działaniem człowieka np. wojną i zamachami terrorystycznymi.  W przypadku awarii totalnej lub awarii systemowej typu „blackout” skutki mogą być odczuwalne na terenie dużych obszarów kraju.

Z wyrazami  szacunku

Marcin Ziombski

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

 

W dniu 10 marca 2023 roku w Pensjonacie „Warmiński Zakątek” w miejscowości Klewki koło Olsztyna odbyło się VII Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

W jego trakcie uchwałami przyjęto przedstawione przez Prezesa Oddziału Leszka Kińskiego sprawozdanie z działalności Zarządu,  Sprawozdanie finansowe przedstawione przez Wiceprezesa Jarosława Sawickiego oraz zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za 2022 rok.

Miłym akcentem naszego zebrania było wręczenie nowym członkom Oddziału znaczków, emblematów oraz certyfikatów KIK potwierdzających przynależność do Stowarzyszenia.

Szczególne gratulacje otrzymała Pani Katarzyna Parzych z Ełku będąca pierwszym mistrzem kominiarskim w naszym Oddziale. Ponadto wszyscy obecni otrzymali aktualne legitymacje członkowskie na lata 2023-2024.

Po zakończeniu wszystkich statutowych procedur miała miejsce interesująca dyskusja dotycząca aktualnych spraw i problemów, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Omawialiśmy m.in. zbliżające się Ogólnopolskie Święto Kominiarzy, które w dniach 10-12 maja 2023 roku odbędzie się w Bydgoszczy, poprzedzone Zjazdem Krajowym Delegatów KIK.

Najważniejszym jednak tematem był zbliżający się termin wprowadzenia w systemie ZONE aplikacji e-usługi i e-protokołu. Wiceprezes Jarosław Sawicki bardzo szeroko omówił zasady i poszczególne etapy ich wdrażania. Szczególnie dużo kontrowersji wśród członków naszego Oddziału, wzbudził szereg zagadnień zawartych w protokole, które w dużym zakresie nie dotyczą naszych prac standardowo wykonywanych w trakcie kontroli stanu technicznego przewodów.

Na zakończenie wspólnie ustaliliśmy, iż w maju na Święto Kominiarzy wybierzemy się  w grupie kilkunastu członków razem z naszym sztandarem.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!!!

Jarosław Sawicki -Wiceprezes KIK

Foto: KIK Olsztyn

W dniach 1-3 marca 2023 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji.

W Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie można było zapoznać się z szeroką ofertą producentów, dystrybutorów urządzeń, maszyn i technologii i usług z poszczególnych branż. Wystawcy zaprezentowali między innymi  systemy i urządzenia grzewcze, pompy grzewcze i wymienniki ciepła.

Krajowa Izba Kominiarzy była jednym z  patronów honorowych Targów.  Stoisko Izby było licznie odwiedzane nie tylko przez kominiarzy.  Drugiego dnia targów czyli 02.03.2023r.od godziny 11:00 odbył się  blok wykładowy Krajowej Izby Kominiarzy.

Tematy wykładów:

  • Błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne wentylacji grawitacyjnej – mgr inż. mistrz kominiarski Sebastian Ziombski
  • Komunikacja dachowa – mgr inż. mistrz kominiarski Dieter Walentowski
  • Odpowiedzialność kominiarza w pracy – mgr inż. mistrz kominiarski Marcin Ziombski
  • Wentylacja grawitacyjna a nawiewy i nawiewniki – mgr inż. mistrz kominiarski Sebastian Ziombski

 

Piotr Pacyna

Foto: Piotr Masłowski

W dniu 17.02.2023 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.

W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy DEFRO.

Pracownicy DEFRO przeprowadzili szkolenie, na którym omówiona została tematyka kotłów 5 klasy oraz kominków z płaszczem wodnym. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, mogliśmy przedyskutować sytuacje problemowe które spotykamy w życiu zawodowym oraz omówić ich rozwiązanie.

Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.

Podczas zebrania Zarząd Oddziału Pomorskiego powołał do istnienia Radę Doradczą Przy ZO, która służy głosem doradczym oraz Grupę Techniczną, która ma zajmować się analizą problemów technicznych zgłaszanych przez członków oddziału.

Do Grupy technicznej w ramach współpracy między oddziałowej powołano również dwóch kolegów z Oddziału Kujawsko Pomorskiego.

Pierwszym tematem opracowanym i omówionym w ramach działania grupy była prezentacja „Czy komin podwieszony na budynku wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?”

Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.

Damian Cupiał

Foto: KIK Gdańsk

W dniu 24.02.2023r. w Pleszewie odbyło się Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz.

Prezes Oddziału Marek Wojtas przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od ostatniego zebrania.

Następnie zaprosił do uczestnictwa w seminarium kominiarskim, które odbędzie się 2 marca w Nadarzynie k/Warszawy podczas Targów Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji w Ptak Warsaw Expo.

W ramach programu Akademia Schiedel w czerwcu planowany jest wyjazd członków Oddziału do fabryki Schiedel.

Zaprezentował program Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy Bydgoszcz 2023 od 10 do 12 maja 2023r. W pierwszym dniu odbędzie się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Zebrani postanowili dofinansować udział kominiarzy w Święcie.

Piotr Pacyna przestawił informacje na temat działania Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i dokonywania w niej wpisów przez mistrzów kominiarskich. W dalszej części poinformował o toczących się pracach w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE, dotyczących wprowadzenia e-protokołu z kontroli przewodów kominowych.

Piotr Pacyna

Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego  są już dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/).

Wśród nich jest BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich – KOMINIARZ 713303  link

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami.

 

Do tworzenia i konsultowania multimedialnych materiałów został zaproszony mistrz kominiarski, mgr inż. Sebastian Ziombski, który reprezentował Krajową Izbę Kominiarzy.

Na jednym z filmów instruktażowych jest on nawet aktorem pierwszego planu.

Link do filmu

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znaleźć różne, również starsze materiały. W tym kilka filmów nagranych w Spółdzielni „Kominiarz” w Lublinie oraz „Informacja Zawodowa”.

Link do wyszukiwania

Instrukcja

Materiały stanowią cenną pomoc dla mistrzów kominiarskich szkolących uczniów.

oprac. Piotr Pacyna

Źródło: zpe.gov.pl

03 lutego 2023 roku w lokalu „Biesiadna” w miejscowości Cerekwica odbyło się wspólne zebranie Oddziałów poznańskiego i lubuskiego zorganizowane przez obydwa zarządy.

Zebranie otworzyli w-ce Prezesi. kol. Angelina Jakubowska i Piotr Masłowski, którzy to serdecznie powitali przybyłych na zebranie siedemdziesięciu kolegów oraz zaproszonych gości. Wśród wymienionych gości zaproszenie na zebranie przyjęli: manager do spraw inwestycji Pan Marek Lis reprezentujący firmę MK Żary – systemy kominowe, Sekretarz Korporacji Kominiarzy Polskich Pan Sławomir Okruch wraz z synem Danielem. Swoją obecnością uraczyli nas również kol. Tomasz Opłat wraz z małżonką oraz Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski.

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań, oddziału poznańskiego i lubuskiego.

Realizując następne punkty porządku zebrania, swoją ofertę zaprezentowali przedstawiciele firmy MK. Prezentacja asortymentu oraz prezentacja prawidłowości podłączeń systemu została bardzo pozytywnie przyjęta przez zgromadzonych uczestników.

Kol. Tomasz Opłat jako organizator OGÓLNOPOLSKIEGO ŚWIĘTA KOMINIARZY zaprosił wszystkich chętnych (przybywajcie całymi rodzinami) na udział w uroczystościach, które odbędą się tym razem w Bydgoszczy w dniach od 10 do 12 maja bieżącego roku.

Prezes Marcin Ziombski zaprosił wszystkich obecnych na targi techniki grzewczej, wentylacji i klimatyzacji, które to po kilkuletniej przerwie odbędą się na początku marca w Nadarzynie. Link

Kolejnym bardzo oczekiwanym punktem zebrania były najświeższe informacje związane z e-Protokołem oraz aplikacją Zone. Cisza na sali była przy ilości 70 osób świadczy o zainteresowaniu powyższym tematem. Pan Prezes w znany sobie sposób, stoicki spokój i powszechny optymizm dał do zrozumienia obecnym, że poradzimy sobie z czekającymi nas zmianami.

„ Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie”. Prelekcja była ostatnim oficjalnym punktem zebrania, po którym uczestników zaproszono na obiad.

Spotkanie, po raz kolejny udowodniło, że w Krajowej Izbie Kominiarzy są takie osoby, które potrafią.

„Jeśli robisz to co łatwe, Twoje życie będzie trudne. Jeśli robisz to co trudne, Twoje życie będzie łatwe”.

Prezesi Oddziałów poznańskiego Krzysztof Krzyżok i lubuskiego Dieter Walentowski są tego dowodem.

 

Na zakończenie anegdota z zupełnie innego zebrania. „W zebraniu uczestniczyło czterech członków. Nazywali się oni: KAŻDY, KTOŚ, JAKIŚ i NIKT. Ustalili na zebraniu, że pewnego dnia mają do wykonania ważną pracę i KAŻDY jest pewien, że KTOŚ to zrobi. JAKIŚ chciał to zrobić, bo myślał, że NIKT tego nie zrobi. Wtedy KTOŚ się zgłosił, bo przecież to robota dla KAŻDEGO. JAKIŚ miał nadzieję, że KTOŚ to zrobił, ale potem KAŻDY doszedł do wniosku, że NIKT tego nie zrobił. Skończyło się to tym, że KTOŚ winił JAKIEGOŚ za to, że NIKT nie zrobił tego, co mógł zrobić KAŻDY.”

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

 

Zapraszamy
na TARGI TECHNIKI GRZEWCZEJ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
które odbędą się 01-0 3.03.2023r
w Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn
godziny otwarcia 10-16
Krajowa Izba Kominiarzy objęła imprezę patronatem oraz została zaproszona do zaprezentowania swojej pracy w postaci prelekcji.
BLOK WYKŁADOWY KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY
odbędzie się drugiego dnia targów
czyli 02.03.2023r.od godziny 11:00,
Tematy wykładów:
  • Błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne wentylacji grawitacyjnej.
  • Komunikacja dachowa
  • Odpowiedzialność kominiarza w pracy
  • Wentylacja grawitacyjna a nawiewy i nawiewniki
Dodatkowo będzie można odwiedzić stoisko KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY.
Sebastian Ziombski
organizator stoiska i prezentacji KIK
Rejestracja uczestników i bilety wstępu TUTAJ
Wszystkie szczegóły na stronie:  https://warsawhvacexpo.com/

W dniu 03.01.2023 gościem redaktora Jana Billerta,  w programie Witaj Wielkopolsko!  TVP3 Poznań, był mistrz kominiarski Piotr Masłowski, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Poznaniu.

Tym razem  w noworocznym spotkaniu Panowie rozmawiali o szczęściu.

Było też o historii zawodu kominiarskiego,  rodzinnej tradycji kominiarskiej i codziennej pracy.

Link tutaj (od 01.17.00 do 01.28.00 programu)

Źródło: TVP3 Poznań, Witaj Wielkopolsko!

W dniu 19 grudnia 2022 roku, odbyło zebranie do członków Oddziału poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy.

Poprzednie zebranie nie odbyło się ze względów technicznych, choroba zaproszonych dwóch prelegentów skłoniła Zarząd do odwołania zaplanowanego już spotkania.

Zgodnie z powiedzeniem – „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” zebranie odbyło się w okresie przedświątecznym. Powyższa sytuacja przyczyniła się do zrealizowania jednego z marzeń Zarządu, a mianowicie do możliwości podzielenia opłatkiem. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Jest jednym z najpopularniejszych zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Rozpoczęcie zebrania powierzono Piotrowi Masłowskiemu, który również zreferował w postaci prezentacji wizualnej sprawozdanie z działania Zarządu Głównego za okres tego roku.

W zebraniu swój udział miał również Rafał Staniek reprezentujący firmę Pascal. Narzędzia i sprzęt firmy Wohler cieszyły się dużym zainteresowaniem. Można było odnieść wrażenie, że koledzy robili sami sobie prezenty świąteczne J.

Plan zebrania jak zawsze znacznie się zmodyfikował, a jeden z punktów dotyczący Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE spowodował, iż zebranie trwało około 6 godzin.

 

Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia! I my Zarząd oraz członkowie Oddziału poznańskiego KIK przy tej pięknej sposobności, życzymy Wszystkim Państwu dużo radości.

W styczniu radości, w lutym miłości. W marcu pogody, a w kwietniu swobody. Maj niech zakwita, czerwiec niech bryka.

Lipiec przypali, sierpień rozpali. We wrześniu – szczęścia bez liku,

tak samo w październiku. Niech listopad zauroczy, a grudzień miło zaskoczy!

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski – Wice Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Jak ustrzec się dramatu?

Co zarobić aby w zimowe dni i wieczory było ciepło i bezpiecznie?

Na pytania redaktor Marty Gołąb-Kocięckiej w programie Opinie w TVP3 Olsztyn odpowiadali:

Jarosław Sawicki – prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy oraz

st. kpt Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Link do programu https://olsztyn.tvp.pl/65201100/221222

Źródło: TVP3 Olsztyn

W dniu 20 grudnia 2022 roku przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy Oddziału w Olsztynie, Mistrzowie kominiarscy Jarosław Sawicki i Andrzej Wilczek, uczestniczyli w dwóch okolicznościowych spotkaniach wigilijnych.

Pierwsze z nich odbyło się w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. Uczestnikami opłatkowego spotkania byli m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski Józef Górzyński, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Wicewojewoda Piotr Opaczewski, Starosta Andrzej Abako, jak również blisko 80 warmińsko – mazurskich rzemieślników wszystkich profesji. Gospodarzem spotkania był Prezes IRiP w Olsztynie Pan Adam Przybysz. Przed rozpoczęciem wigilii miało miejsce bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie. Mianowicie nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie Sali Pamięci Izby Rzemiosła.

Kolejne spotkanie wigilijne odbyło się w Hotelu „Przystań” w Olsztynie, a jego organizatorem był  Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Uczestniczyło w nim wielu dostojnych gości, m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski, posłowie i senatorowie reprezentujący nasze województwo, Wojewoda, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, jak również blisko 250 samorządowców z całego województwa. Było to pierwsze spotkanie opłatkowe po dwuletniej przerwie spowodowanej Covidem.

Udział przedstawicieli Krajowej Izby Kominiarzy w powyższych uroczystościach dowodzi dużej akceptacji kominiarzy i docenienie naszej roli w dbałości o bezpieczeństwo społeczeństwa, przez najważniejsze osobistości województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Jarosław Sawicki
Wiceprezes Zarządu Głównego KIK

 

Zapisz się do newslettera