0%

Posts Tagged
‘ZONE’

Główna / ZONE

W związku z udziałem  przedstawicieli branży kominiarskiej, w tym Krajowej Izby Kominiarzy, w projekcie badawczo – rozwojowym „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE) 22 października 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 odbyło się szkolenie/instruktaż dla przedstawicieli gmin pilotażowych zaangażowanych w projekt Zone.
Szkolenie w zakresie funkcjonowania i wypełniania elektronicznego formularza inwentaryzacji budynków w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” obejmowało m.in.:
Zagrożenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji przewodów kominowych. 
– emisja pyłów zawieszonych oraz substancji szkodliwych, 
– pożary sadzy – czym są pożary, dlaczego do nich dochodzi, statystyki, 
– tlenek węgla- dlaczego tlenek węgla jest niebezpieczny, statystyki, dlaczego dochodzi do zdarzeń związanych z CO, 
– niewłaściwe warunki higieniczne powietrza- prawidłowa wymiana powietrza w mieszkaniu dla zachowania odpowiednich warunków higienicznych w mieszkaniu.                                                     
– omówienie przepisów dotyczących czyszczenia oraz kontroli przewodów kominowych, statystyki dotyczące udostępniania lokali dla wykonania czynności kominiarskich. 
– obowiązki właściciela/zarządcy budynku- stan prawny w starciu z rzeczywistością. 
– obowiązki użytkownika lokalu- stan prawny w zderzeniu z rzeczywistością.                   

Warsztaty odbywające się w Warszawie prowadził Marcin Ziombski. Omówił istotne kwestie dotyczące zagrożeń związanych z eksploatacją przewodów kominowych przedstawił podstawy prawne obowiązków związanych z kontrolą okresową przewodów kominowych oraz czyszczeń. Wskazał obowiązki ciążące na zarządcach i właścicielach nieruchomości oraz te którymi obarczeni są lokatorzy-użytkownicy przewodów kominowych i urządzeń grzewcze kominowych. Jednym z elementów ww. ankiety Moduł B będącej podstawą tworzenia bazy danych projektu ZONE jest określenie i wskazanie informacji czy właściciel domu jednorodzinnego dopełnia obowiązków związanych z okresową kontrolą i czyszczeniem przewodów kominowych.
Projekt nowelizowanej ustawy przewiduje umocowanie prawne kominiarzy posiadających kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego jak i Czeladnika w zawodzie Kominiarz, mogących podczas swoich prac wykonywać ankietyzację oraz zasilać kolejnymi informacjami powstającą bazę danych. Przewiduje się iż pracę te, będą mogły być wykonywane m.in.: podczas kontroli okresowych przewodów kominowych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane, a także podczas czyszczenia przewodów kominowych.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne spotkanie robocze poświęcone szczegółowemu przygotowaniu formularza inwentaryzacyjnego instalacji spalania paliw o mocy poniżej 1 MW.

Jest to kontynuacja kilkunastu wcześniejszych spotkań m.in. z branżą kominiarską, ale również przedstawicielami miast i gmin objętych programem pilotażowym oraz instytucji i urzędów centralnych wchodzących w skład konsorcjum tworzącego projekt ZONE.

Przedstawiciele Instytutu Łączności – PIB przedstawili
kolejną wersję aplikacji ZONEapp. Wspólnie omówiono użyteczność, zawartość i
kompatybilność z wersją webową.

Przedstawiciele środowiska kominiarskiego: Marcin Ziombski – KIK, Paweł Waszek – OKBKpZRP, Rafał Dydak – KMKWŚ analizowali zakres wykazu danych słownikowych ZONE, m.in. źródła ciepła, paliwa, dane o budynku i wymagania stawiane właścicielom, a wynikające z zapisów Prawa Budowlanego art. 62 oraz rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Na kolejnym wrześniowym spotkaniu celem będzie
podsumowanie pilotażu w zakresie m.in. liczby inwentaryzacji,
zrealizowanych/niezrealizowanych działań, zidentyfikowanych problemów i błędów
oraz sugestii w zakresie usprawnienia funkcjonowania udostępnionego narzędzia
informatycznego w ramach projektu ZONE.

Podczas spotkania, zostaną również przedstawione
podstawowe informacje dotyczące Programu STOP SMOG funkcjonującego w ramach
znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Konwent Marszałków Województw RP w swoim stanowisku z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolska bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW,  popiera podejmowane działania legislacyjne dotyczące regulacji prawnych koniecznych dla jej wprowadzenia. Stwierdza, że konieczne jest niezwłoczne powstanie ogólnopolskiej ewidencji instalacji spalania paliw, która obejmie źródła o mocy cieplnej do 1 MW.

Pełna treść Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP pdf

W dniu 24 kwietnia w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów legislacyjnych związanych z projektem ZONE.

Uczestnikami spotkania z ramienia branży Kominiarskiej byli Marcin Ziombski Prezes Krajowej Izby Kominiarzy, Paweł Waszek reprezentujący Beskidzki Cech Kominiarzy, oraz Piotr Kłodowski z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Całe spotkanie zostało poświęcone wyłącznie aspektom związanym z udziałem branży kominiarskiej w przedsięwzięciu polegającym na wykonaniu audytów i raportów związanych z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji. Podczas spotkania przedstawiono propozycje środowiska kominiarskiego, szeroko konsultowane wśród przedstawicieli Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Beskidzkiego Cechu, a także Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Korporacji Kominiarzy Polskich.

Omawiano zagadnienia umocowania prawnego Kominiarzy posiadających kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego jak i Czeladnika w zawodzie Kominiarz, mogących podczas swoich prac wykonywać ankietyzację oraz zasilać kolejnymi informacjami powstającą bazę danych. Przewiduje się iż pracę te, będą mogły być wykonywane podczas kontroli okresowych przewodów kominowych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane a także w czasie realizacji czynności związanych z zapewnieniem drożności i przepustowości przewodów kominowych. W atmosferze zrozumienia i życzliwości uzgodniono wstępnie treści niezbędnych zapisów które powinny pojawić się w ustawie o ochronie środowiska oraz wymaganych zmian i nowego brzmienia artykułu 62 ustawy prawo budowlane pod kątem umieszczenia tam obowiązku ankietyzacji źródeł emisji.

Kolejne spotkania przewidziane są w maju.

Marcin Ziombski

W dniu 03.12.2018r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, miało miejsce spotkanie ekspertów pn.: ”Warsztaty ws zakresu danych do Projektu ZONE”. Obrady pod przewodnictwem Piotra Woźnego – pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze, wiceprezesa NFOŚ. Wśród zaproszonych do współpracy przedstawicieli Instytutu Łączności, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, oraz przedstawiciele branży kominiarskiej: Marcin Ziombski – prezes Krajowej Izby Kominiarzy oraz Paweł Waszek przedstawiciel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego.

Główne cele spotkania to:

Potwierdzenie zakresu danych niezbędnych i możliwych do pozyskania w celu:

  1. inwentaryzacji źródeł ciepła w całej Polsce – moduł podstawowy
  2. monitorowania działań termomodernizacyjnych – moduł rozszerzony

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” czyli ZONE. Dzięki tej bazie będzie można szybko wskazać piece do wymiany i zaplanować rozwój sieci gazowej i ciepłowniczej.

„Głównym celem ZONE jest wypracowanie założeń, przygotowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie elektronicznego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych. Pozwoli to na zlokalizowanie urządzenia do wymiany i zaplanowanie dalszego rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej – informuje Departament Komunikacji MPiT.

Sporą rolę w aktualizowaniu gminnych danych, potem przesyłanych do ZONE, mogą odegrać kominiarze. Przy okazji okresowych przeglądów i kontroli stanu wentylacji i kominów mogą sprawdzać, czy w poszczególnych domach są przestrzegane przepisy i właściwie użytkowane urządzenia grzewcze.

Rozmowy w tym zakresie są prowadzone, jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem kominiarzy, uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach z ich udziałem. W ramach projektu ZONE przeanalizowane będą opcje włączenia kominiarzy do polityki antysmogowej i jeśli analizy przyniosą pozytywny efekt, opracowane będą odpowiednie narzędzia prawne, które umożliwiłyby ewentualne wprowadzenie nowych zadań dla środowiska – przekazuje Departament Komunikacji MPiT.”

Źródło: https://www.spidersweb.pl