Deklaracje członkowskie

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

3.1. przedłoży zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji mistrza kominiarskiego lub czeladnika kominiarskiego;

3.2. przedłoży oświadczenie, że nie została pozbawiona prawomocnym orzeczeniem sądu prawa do zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich oraz, że nie toczy się wobec niej postępowanie karne zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kominiarskich;

3.3. złoży pisemną deklarację członkowską,

3.4. przedłoży rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Powyższe dokumenty kandydat przedkłada jako załączniki do deklaracji członkowskiej.

Pobierz deklarację KIK

Składki członkowskie w Krajowej Izbie Kominiarzy są następujące:

Roczna składka członkowska wynosi 400 zł, z tego 50%, na Oddział, a 50% na Zarząd Główny.